Vui lòng đọc thông tin bên dưới để tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Điều Kiện

Bằng cách truy cập Trang web này, truy cập 2winpower.com/vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật pháp địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số đó, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

Sử dụng Giấy Phép

Được cấp quyền để tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên Trang web của 2WinPower chỉ để cá nhân sử dụng, phi thương mại.

Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ hiển thị công cộng nào;
  • Cố gắng thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của 2WinPower;
  • Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu;
  • Hoặc chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép 2WinPower chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của 2WinPower đều được cung cấp "nguyên trạng". 2WinPower không đảm bảo, có thể được diễn đạt hoặc ngụ ý, do đó sẽ phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, 2WinPower không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

Hạn chế

2WinPower hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của 2WinPower, ngay cả khi 2WinPower hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng thiệt hại như vậy. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Bản sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của 2WinPower có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. 2WinPower sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. 2WinPower có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. 2WinPower không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

Liên kết

2WinPower chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là 2WinPower của trang web đã chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do người dùng tự chịu rủi ro.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

2WinPower có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của 2WinPower sẽ chịu sự ràng buộc của luật pháp mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.

DEMO Khuyến mãi Trình cấu hình của một sòng bạc
Yêu cầu qua Telegram
Download a Casino Business Plan
A detailed business plan based on real data from the owners of the gambling business.
Tìm hiểu thêm
Download for Free
Trình cấu hình
Tạo trang web chơi game độc đáo của riêng bạn!
Tập hợp một sòng bạc
Xem trang web cờ bạc demo
Đi tới bản demo
Khuyến mãi phần mềm kết nối от Pragmatic Play!
Nhận giảm giá!
DEMO